GEENSGRAPHICS BV / VENN.

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen of overeenkomsten van enigerlei aard opgesteld of gesloten met en door de besloten vennootschap naar Belgisch recht “GEENSGRAPHICS BV”, met zetel te 3120 Tremelo, Astridstraat 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Leuven, onder het ondernemingsnummer 0462.446.708 en met BTW-nummer 0462.446.708 en in het bijzonder voor deze van de webshop “DEPRINTER.BE” (hierna: de “Webshop”).

1.2. Door het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van een offerte of het sluiten van een overeenkomst met GEENSGRAPHICS BV, verklaart de klant of de opdrachtgever (hierna de “Klant”) uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden van GEENSGRAPHICS BV, deze te begrijpen, ze te aanvaarden en er een exemplaar van te bezitten. Deze Voorwaarden zijn bijkomend eenvoudig te consulteren via https://www.GEENSGRAPHICS BV (hierna: de “Website”)

1.3. De Voorwaarden van GEENSGRAPHICS BV zijn van toepassing op zowel ondernemingen in de zin van art. I.1,1° van het Wetboek voor Economisch Recht, als consumenten in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek voor Economisch Recht. Wanneer een artikel louter van toepassing is op consumenten wordt naar de Klant verwezen als “Klant-Consument”.

1.4. De Voorwaarden van GEENSGRAPHICS BV dienen exclusief te worden opgevat. Bijgevolg stemt GEENSGRAPHICS BV niet in met de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van zijn Klant.

1.5. Deze Voorwaarden maken samen met (desgevallend) de offerte en Aankoopbon, de integrale overeenkomst uit (samen met de documenten waarnaar zij eventueel verwijst en die er deel van uitmaken) (hierna de “Overeenkomst”) en geeft het akkoord tussen partijen volledig en uitsluitend weer wat betreft het voorwerp van de Overeenkomst en heft alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling tussen partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp.

1.6. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door GEENSGRAPHICS BV schriftelijk zijn bevestigd in de Overeenkomst.

1.7. De Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de verkoop van goederen die GEENSGRAPHICS BV in voorraad heeft (hierna “Voorraadstuk” of “Voorraadstukken”) als op de verkoop van goederen die op maat gemaakt worden (hierna “Maatstuk” of “Maatstukken”). Naar Voorraadstukken en Maatstukken wordt gezamenlijk verwezen als “Stuk’ of ‘Stukken”.

 1. Aanbiedingen en offertes

GEENSGRAPHICS BV is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten met betrekking tot haar aanbiedingen. Offertes zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke verkoop of opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten of aankopen.

 1. Bestellingen – Aanlevering

3.1. De Overeenkomst tussen GEENSGRAPHICS BV en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Website via het formulier “Aankoopbon” of in geval de Overeenkomst niet via de Website wordt aangegaan, via het formulier “Aankoopbon” zoals ontvangen van GEENSGRAPHICS BV en rechtsgeldig heeft ondertekend, en GEENSGRAPHICS BV deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd). In de Orderbevestiging ontvangt de Koper een samenvatting van de bestelling en een overzicht van deze Voorwaarden. GEENSGRAPHICS BV behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren. Het plaatsen van een bestelling via een Aankoopbon impliceert de uitdrukkelijke kennisname en aanvaarding van de Voorwaarden en de modaliteiten van de bestelling conform de Aankoopbon. Voor drukwerk op maat zijn er twee mogelijkheden om de te drukken bestanden aan te leveren. Dit kan door een directe aanlevering met een online bestandscontrole, dan wel het aanleveren bij een medewerker van de GEENSGRAPHICS BV, die vervolgens een controle zal uitoefenen.

3.2. Indien de Klant kiest voor de online bestandscontrole, dan kan de opdracht pas worden uitgevoerd nadat de Klant het afdrukvoorbeeld goedgekeurd heeft.

3.3. Een aanlevering die niet conform de supra beschreven methodes zou verlopen, dient door de GEENSGRAPHICS BV niet aanvaard te worden.

3.4. De Klant dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkstukken en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de GEENSGRAPHICS BV of zoals aangetoond op een beeldscherm van de Klant, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de Overeenkomst.

3.5. Afwijkingen tot 5% van het vooropgestelde formaat zijn toegelaten en geven de Klant geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de Overeenkomst. De afwijkingen worden bepaald door vergelijking (i) in geval van “online controle bestanden”: met het bestand zoals door de Klant ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF-formaat.

3.6. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan voor zover de afwijking maximum 5% bedraagt van het aantal volgens de opdracht. Binnen deze marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en het mindere niet verrekend.

 1. Herroeping

4.1. De Klant-Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de Stukken aangekocht via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant-Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant-Consument of een door de Klant-Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant-Consument GEENSGRAPHICS BV via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen. De Klant-Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op de Website en tevens meegestuurd met de Orderbevestiging), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Klant-Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dit recht is niet van toepassing op Maatstukken.

4.3. Als de Klant-Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant-Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van GEENSGRAPHICS BV terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant-Consument voor een andere wijze van levering dan de door Klant-Consument geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat GEENSGRAPHICS BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant-Consument om de overeenkomst te herroepen. GEENSGRAPHICS BV betaalt de Klant-Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. GEENSGRAPHICS BV mag wachten met de terugbetaling tot GEENSGRAPHICS BV de Stukken integraal heeft terug gekregen. Terugbetaling van de leveringskosten door GEENSGRAPHICS BV gebeurt steeds pro-rata. Wanneer GEENSGRAPHICS BV echter gebruik maakt van een forfaitaire leveringskost, zal GEENSGRAPHICS BV bij een gedeeltelijke herroeping, niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.

4.4. De Klant-Consument dient onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de Overeenkomst te herroepen aan GEENSGRAPHICS BV heeft meegedeeld, de Stukken aan GEENSGRAPHICS BV te overhandigen of de Stukken door GEENSGRAPHICS BV te laten ophalen. GEENSGRAPHICS BV regelt de ophaling volgens eigen transportkeuze en in overleg met de klant wat datum en tijdstip betreft. De directe kosten van het terugzenden van de Stukken komen voor rekening van GEENSGRAPHICS BV, tenzij anders overeengekomen. Het geretourneerde Stuk mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het Stuk in de originele verpakking waarin het Stuk werd verzonden, geretourneerd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het Stuk geleverde toebehoren, zodoende dat GEENSGRAPHICS BV ook na herroeping het Stuk nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Stukken die het gevolg is van het gebruik van de Stukken, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Stukken vast te stellen.

4.5. Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:

– stukken die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon, derhalve wanneer de Overeenkomst Maatstukken betreft;

– stukken die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.);

– verzegelde stukken die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. additieven, etc.);

– stukken waarbij vooraf tussen partijen wordt overeengekomen dat er geen herroeping mogelijk is.

4.6. In geen geval beschikt een Klant die geen consument is over het recht tot herroeping.

 1. Levering/afgifte

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard op het door de Klant opgegeven leveringsadres in de Aankoopbon, dan wel op zetel van GEENSGRAPHICS BV, naar keuze van de Koper. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Stukken gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is GEENSGRAPHICS BV eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

5.2. Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de Aankoopbon en/of de Orderbevestiging vanwege GEENSGRAPHICS BV wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de KLANT en wordt als dusdanig aangerekend.

5.3. Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt GEENSGRAPHICS BV zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 1. Termijnen

6.1. Behalve ingeval betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur, zal een bestelling pas verzonden worden nadat GEENSGRAPHICS BV de betaling ontvangen heeft. GEENSGRAPHICS BV streeft ernaar om bestellingen vóór 15 uur geplaatst, de volgende werkdag te leveren. op voorwaarde dat de bestelde Stukken in voorraad zijn.

6.2. De Klant heeft, tijdens het online bestelproces, de mogelijkheid om de gewenste leveringsdatum en –termijn te wijzigen, mits betaling van een meerprijs.

6.3. De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van GEENSGRAPHICS BV t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen GEENSGRAPHICS BV en de Koper, met dien verstande dat GEENSGRAPHICS BV zich er toe verbindt om in ieder geval binnen de 30 dagen na betaling te leveren. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

 1. Voorschotten

7.1. GEENSGRAPHICS BV behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen gelijk aan 30 tot 50% in functie van de te verwachten totaalprijs bij de bestelling van Stukken.

7.2. Indien GEENSGRAPHICS BV een voorschot verzoekt, dient deze door de Klant onmiddellijk aan GEENSGRAPHICS BV te worden voldaan. Indien het voorschot niet tijdig door GEENSGRAPHICS BV is ontvangen, heeft GEENSGRAPHICS BV het recht haar prestaties tot het moment van ontvangst van betaling op te schorten.

 1. Prijzen

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de vermelde prijzen op de Aankoopbon de totaalprijzen (inclusief BTW, invoerrechten, belastingen en/of andere rechten of heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd).

 1. Betaling

9.1. Alle Bestellingen worden steeds vooraf te worden betaald door de Klant.

9.2. De Klant heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden: kredietkaart, Maestro, Bancontact/Mister Cash, iDEAL vooruitbetaling per overschrijving.

9.3. Naar keuze van GEENSGRAPHICS BV kan voor Klanten die geen Consument zijn, voormelde lijst van betalingsmogelijkheden worden aangevuld met: betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur.

9.4. In het geval betaling na facturatie en levering aanvaard wordt, zijn alle Stukken en de daaraan corresponderende facturen contant betaalbaar op datum van levering of afgifte van het Stuk (hierna de “Factuurdatum”) op de zetel van GEENSGRAPHICS BV of via bankoverschrijving en zijn verschuldigd netto zonder disconto en zonder enige afhouding, behoudens in geval van betaling van een voorschot.

9.5. De termijn voor protest tegen een factuur verstrijkt veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste gratis herinnering werd verzonden aan de consument en protest dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan de zetel van GEENSGRAPHICS BV.

9.6. Bij niet-betaling van de factuur is vanaf de daarop volgende kalenderdag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100,00 euro) als schadebeding en dit onverminderd het recht van GEENSGRAPHICS BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger geleden schade.

Bij niet-betaling van de factuur door een consument in de zin van de Wet Schulden van de Consument, zoals voorzien in boek XIX van het Wetboek Economisch Recht, gelden volgende afwijkende regels:

(1) de eerste ingebrekestelling wordt verzenden een maand na factuurdatum, waarbij melding wordt gemaakt van het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding (interest en/of forfaitair) dat zal worden geëist als gevolg van een niet-betaling binnen de termijn van veertien kalenderdagen; de naam of de benaming en het ondernemingsnummer van GEENSGRAPHICS BV; een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld; de termijn van veertien kalenderdagen binnen dewelke de consument bevrijdend kan betalen zonder dat enige kost, interesten of vergoedingen mogen worden gevorderd; deze ingebrekestelling is gratis; elke volgende ingebrekestelling mag maximaal 7,5 euro kosten, meer de verschuldigde portkosten;

(2) wanneer het verschuldigde bedrag minder dan 150,00 euro bedraagt, zal maximaal een schadebeding van 20,00 euro kunnen worden gevorderd van de consument; tussen 150,00 euro en 500 euro, zal maximaal 30,00 euro kunnen worden gevorderd, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500 euro; indien het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro, dan zal maximaal 65,00 euro kunnen worden gevorderd van de consument, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro (met een absoluut maximum van 2.000 euro).

9.7. Niet-betaling door de Klant heeft tot gevolg dat alle bedragen, verschuldigd door de Klant aan GEENSGRAPHICS BV, onmiddellijk opeisbaar worden.

9.8. Betaling wordt eerst aangerekend op de invorderingskosten, vervolgens op de verschuldigde schadevergoeding, vervolgens op de verschuldigde interest en daarna op de hoofdsom. Indien de Klant meerdere facturen onbetaald laat, wordt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering gebracht van de oudste factuur en vervolgens van de op één na oudste factuur, enzovoort.

 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

10.1. De Klant verkrijgt slechts de eigendom van het Stuk, op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden. Het Stuk blijft integraal eigendom van GEENSGRAPHICS BV tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden.

10.2. GEENSGRAPHICS BV is gerechtigd dit Stuk onder zich te houden tot datum van volledige betaling van alle schuldvorderingen die GEENSGRAPHICS BV ten aanzien van de Klant heeft.

10.3. De Klant is niet bevoegd tot volledige betaling van GEENSGRAPHICS BV enig stuk te vervreemden of te bezwaren met enige zekerheid ten behoeve van derden.

 1. Overdracht van rechten

GEENSGRAPHICS BV is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van enige som ingevolge enige Overeenkomst aan een derde over te dragen.

 1. Garantie inzake kwaliteit en klachten

12.1. De Klant-Consument heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.

12.2. De Klant dient direct bij de in ontvangstname van de Stukken een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via e-mail) mee te delen aan GEENSGRAPHICS BV, met verwijzing naar het correcte nummer van de Aankoopbon en/of de Orderbevestiging.

12.3. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door GEENSGRAPHICS BV geleverde Stukken wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende Stukken, en bevrijdt GEENSGRAPHICS BV van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid deze Voorwaarden.

12.4. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde Stukken moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan GEENSGRAPHICS BV, met verwijzing naar het correcte nummer van de Aankoopbon en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen aan GEENSGRAPHICS BV worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat GEENSGRAPHICS BV niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het Stuk (door onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering). GEENSGRAPHICS BV verbindt zich ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 60 kalenderdagen na levering. In geen geval zal GEENSGRAPHICS BV instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de Stukken door de Klant.

12.5. Bij klachten die tijdig en correct aan GEENSGRAPHICS BV worden gemeld, zal GEENSGRAPHICS BV: (1) de gebrekkige Stukken, vervangen, in zoverre dezelfde Stukken nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige Stuk niet langer in voorraad is, kan GEENSGRAPHICS BV ervoor opteren de Koper

(2) een equivalent van het gebrekkige Stuk te bezorgen; of indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is (3) overgaan tot terugname van het gebrekkige Stuk, met creditering aan de Koper.

12.6. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door GEENSGRAPHICS BV.

12.7. De Klant mag in geen geval Stukken terugsturen aan GEENSGRAPHICS BV zonder voorafgaande-lijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. GEENSGRAPHICS BV behoudt zich het recht voor om samen met de Klant op de zetel van GEENSGRAPHICS BV de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan of te eisen van de Klant het Stuk integraal of gedeeltelijk terug te bezorgen aan GEENSGRAPHICS BV voor onderzoeksdoeleinden. GEENSGRAPHICS BV zal de Klant desgevallend contacteren teneinde de door GEENSGRAPHICS BV aanvaarde retour van Stukken praktisch te regelen, waarbij GEENSGRAPHICS BV de kosten voor haar rekening zal nemen.

Deze garantie is niet van toepassing op

(i) uiterlijke gebreken vastgesteld door de Klant of die redelijkerwijze dienden te worden vastgesteld door de Klant na het aanvaarden van het Stuk

(ii) het abnormaal gebruik of niet conform gebruik van het Stuk zoals een normaal en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden,

(iii) gebreken aan het Stuk en hun gevolgen te wijten aan elke externe oorzaak, of wanneer er

(iv) interventies en herstellingen door een derde zijn uitgevoerd op het Stuk.

12.8. Enige dwingende wettelijke garantie of waarborgverplichting in het voordeel van een Klant-Consument blijft onverminderd van toepassing.

 1. Klachten/ Aansprakelijkheid

13.1. Met uitzondering van de vrijwaring door GEENSGRAPHICS BV volgens de wettelijke garantiebepaling in artikel 12.1 van deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van GEENSGRAPHICS BV ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen:

(1) het factuurbedrag (excl. BTW);

(2) het bedrag dat GEENSGRAPHICS BV in het kader van het aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door GEENSGRAPHICS BV aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

13.2. GEENSGRAPHICS BV is in geen geval aansprakelijk voor:

(1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden),

(2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid,

(3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte Stukken, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het Stuk met andere Stukken,

(4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

13.3. De Koper erkent dat GEENSGRAPHICS BV geen garantie biedt dat de Stukken voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het Stuk aan de Koper door GEENSGRAPHICS BV, zodoende dat GEENSGRAPHICS BV niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid van GEENSGRAPHICS BV jegens de Klant beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.

 1. Ontbinding

Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant of van GEENSGRAPHICS BV, kan de geschade partij de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding of verbreking van de Overeenkomst zal aan de geschade partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van het reeds betaald voorschot en minstens voor een bedrag van 10% van de totaalprijs van Stukken, onverminderd de vergoeding van de werkelijke schade.

 1. Overmacht en Imprevisie

15.1. GEENSGRAPHICS BV is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige tekortkoming van of voor de gevolgen van enige tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst indien deze voortkomt uit een gebeurtenis die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of geldende opvattingen voor haar rekening komt. Een tekortkoming is in ieder geval niet voor rekening van GEENSGRAPHICS BV voor zover deze is veroorzaakt door onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file.

15.2. In geval van overmacht of imprevisie kan GEENSGRAPHICS BV in onderling overleg met de Klant, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist i:

(1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende Stukken te vervangen door een functioneel equivalent;

(2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten;

(3) de Overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden; en/of

(4) de Klant uitnodigen om de Overeenkomst tussen te heronderhandelen.

In geval van overmacht is GEENSGRAPHICS BV gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten. Indien de overmacht langer duurt dan drie (3) maanden zijn zowel GEENSGRAPHICS BV als de Klant gerechtigd de Overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Netting

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen GEENSGRAPHICS BV en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen GEENSGRAPHICS BV en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de GEENSGRAPHICS BV en de Klant doorgevoerde schuldvergelijking.

 1. Auteursrecht

17.1. Bij het geven van de opdracht tot enig Maatstuk door de Klant behoudt de Klant enig intellectueel eigendomsrecht dat op het Stuk betrekking heeft.

17.2. Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de Klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de Klant over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart GEENSGRAPHICS BV bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot het recht tot reproductie. GEENSGRAPHICS BV is niet verantwoordelijk voor inbreuken op eventuele rechten van derden indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de Klant is aansprakelijk.

 1. Verwerking persoonsgegevens

18.1. De Klant erkent dat GEENSGRAPHICS BV als een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens kan verwerken alsook door GEENSGRAPHICS BV aangestelde derden in de mate dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de door de GEENSGRAPHICS BV geleverde diensten. De Klant en GEENSGRAPHICS BV erkennen en stemmen ermee in dat GEENSGRAPHICS BV zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. GEENSGRAPHICS BV neemt de nodige maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen, te verwerken en te bewaren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG).

18.2. GEENSGRAPHICS BV verwijst hiervoor naar de Privacy Policy te raadplegen via de website van GEENSGRAPHICS BV (https://www.GEENSGRAPHICS BV/nl/pages/privacybeleid), waarin meer informatie te vinden is over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door GEENSGRAPHICS BV.

18.3. Voor de toepassing van zijn rechten inzake zijn persoonsgegevens, kan de cliënt zich wenden tot het privacyteam van GEENSGRAPHICS BV: [email protected]

18.4. Zowel de Klant als GEENSGRAPHICS BV zullen zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming bij het verwerken van persoonsgegevens

 1. Toepasselijk recht, Interpretatie en forumkeuze

19.1. Voor enige interpretatie van de Voorwaarden, hebben onze Nederlandstalige Voorwaarden voorrang op enige Voorwaarden opgesteld in een andere taal dan het Nederlands.

19.2. Op alle Overeenkomsten gesloten tussen GEENSGRAPHICS BV en haar Klanten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

19.3. Alle geschillen die ontstaan, verband houdend met of voortvloeiend uit de Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken te Leuven. Onderhavige Voorwaarden zijn noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de GEENSGRAPHICS BV en de Klant te beschermen. Iedere bepaling van deze Voorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren.